Tagame Teie huvide õigusliku turvalisuse.

IT-süsteemide ja andmekaitse õigusanalüüsid

Building exterior in Toronto, Canada

Teenused

Oleme keskendunud õigusanalüüsidele, mis on seotud IT-süsteemide arendamisega, rakendamisega ning andmekaitsega.

Teostame õigusanalüüse õigusloome menetluse käigus ning tagame Teie huvide kaitse.

Kiire ja proaktiivne koostöö

Me tagame kiire tagasiside ning pakume proaktiivseid lahendusi probleemide lahendamiseks.

Professionaalsed lahendused

Kaasame oma valdkonna eksperdid lahenduste otsimisse, et leida võimalikult professionaalsed lahendused. Kaasame valdkonna eksperdid tagamaks konkreetse projekti täitmist ja koordineerimist.

Arendatud lahenduste kaitse

Arendatud lahenduste korral esindame klientide huve lepingupartnerite või kolmandate osapoolte ees.

IT-lahenduste õiguslik analüüs

Me pühendume õiguslikele lahendustele andmete töötlemisel IT-arenduses, teostame ka eelanalüüse uue tehnilise lahenduse väljatöötamisel ning viime läbi olemasoleva tehnilise lahenduse järelanalüüsi. Lisaks nõustame küsimustes, mis on seotud IT avaliku hankega ja esindame IT-ettevõtteid riigi ees.

Andmekaitse

Me lahendame andmekaitsega seotud küsimusi. Koostame andmekaitse lepingud, aitame kujundada privaatsuspoliitikat.

Üksikjuhtumi õiguslik analüüs

Teostame õiguslikke analüüse üksikprobleemide lahendamiseks. Selles osas pakume kliendile otstarbekaid õiguslikke lahendusi. Lisaks teostame riiklikke ja Euroopa Liidu võrdlevaid analüüse. Esindame kliente suhtluses riigiasutuste, lepingupartnerite ja kolmandate osapooltega. Koostame õigusakte, mis reguleerivad töökorraldust asutuses, sealhulgas aitame ette valmistada vajalikke lepinguid töötajate või teiste isikutega.

Jaanus Põldmaa

Alustasin finantsvaldkonnas õigusalase spetsialistina ning seejärel suundusin tööle tervisekindlustusse. Pärast õigusteaduse magistrikraadi omandamist olen tegutsenud õigusloome valdkonnas, kus minu ülesandeks oli õigusloome koordineerimine ja valdkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine.

Kokku olen osalenud nelja uue seaduse ja nende rakendusaktide väljatöötamises. Mul on ka hea kogemus kriisijuhtimises ja sellega seotud õigusloome alal.

Mul on head teadmised tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnast ning avalikust õigusest üldiselt, eelkõige seetõttu, et olen saanud osaleda mitmetes suurtes ja olulistes projektides.

Olen omandanud head läbirääkimisoskused, poliitika kujundamise ja sellega seotud õigusloome valdkonnas. Seetõttu oman häid teadmisi sellest, kuidas idee lõpuks saab seaduseks või muuks õigusaktiks. Õigusloome ei ole üksnes õigusakti kirjutamine, vaid ka sellega seotud rakendusküsimuste lahendamine.

Lisaks olen koordineerinud õigusloomet seoses riiklike infosüsteemidega ja riigiasutuste tööprotsessidega.

Olen töötanud ka projektide kallal, mis võtavad üle Euroopa Liidu direktiive ja otsekohalduvaid määrusi Eesti õigussüsteemi.

Olen osalenud tööprotsesside kavandamises, mis sõltuvad andmete liikumisest erinevate riiklike andmebaaside vahel. Olen olnud õiguse valdkonnas projektijuht ja selle raames koostanud õigusliku analüüsi suure andmesüsteemi loomiseks. Olen olnud isikuandmete kaitse ametnik isikuandmete üldise kaitse määruse tähenduses. Hetkel valmistan ette õiguslikke analüüse IT-süsteemide rakendamiseks.

IT-süsteemide ja teiste analüüside referentsid

 • Juriidiline ekspert Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tellitud projektis „“Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas”, mille ülesanne on analüüsida tehisintellekti (andmekogude süsteemi) loomise võimalikust. Õiguslik analüüs sisaldab analüüsi keskse andmekogu, andmete saamise ning väljastamise ning muude kaasuvate õiguslike küsimuste kohta. Kättesaadav veebilehelt – https://www.pikk.ee/wp-content/uploads/2019/09/Lisa_3_oigusliku_analuusi_kokkuvote.pd
 • Legal Expert Euroopa Komisjoni projektis “Government data-driven decision-making (DDDM)” eesmärkide täitmiseks. Tööde teostamise aeg 2022 november. Kättesaadav veebilehelt https://www.riigikantselei.ee/media/2324/download.
 • Õigusekspert Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud projektis “Avaliku sektori vaade andmepõhise aruandluse ühtse taksonoomia haldamisel”. Tööde teostamise aeg 2022 november – 2023 juuli. Analüüs – https://realtimeeconomy.ee/uudised/analuus-andmepohise-aruandluse-tulevikuvaade-avalikus-sektoris.
 • Õigusekspert Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud projektis “Andmepõhise aruandluse alusel ettevõtjalt riigile andmete edastuse mudel”. Tööde teostamise aeg 2022 november – 2023 juuli. Analüüs – https://realtimeeconomy.ee/uudised/analuus-andmepohise-aruandluse-tulevikuvaade-ettevotja-jaoks.
 • Senior Legal Expert Euroopa Komisjoni projektis “Integrating regular spending reviews and policy evaluations into the medium-term budget framework in Estonia and Finland“. Tööde teostamise aeg 2023 oktoober – 2025 oktoober. Eesti ja Soome rahandusministeeriumi ühisprojekt Euroopa Komisjoni tellimusel.
Tourist taking photo of a building

Suuremad õigusloome referentsid

 • Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
  Eelnõuga kehtestati Eesti õiguses sotsiaalseadustiku üldosa uus seadus, millega luuakse ühtsed alused Eesti sotsiaalkaitsesüsteemile ja sotsiaalkaitse korraldusele. Seaduses sätestati õiguslikud alused Sotsiaalkindlustusametile elektroonilise haldusmenetluse läbiviimiseks kogu sotsiaalvaldkonnas. Kättesaadav Riigikogu veebilehelt – https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/53b62cd5-d4a1-40b4-b23e-d3bf2d0fa7fa/sotsiaalseadustiku-uldosa-seadus.
 • Perehüvitiste seadus
  Eelnõu koondas ühte seadusesse senised peretoetuste, vanemahüvitise ja elatisabi seadused. Eelnõu sätestab ka uued elatisabi maksmise põhimõtted. Eelnõuga muudetakse veel 19 eriseadust, et ühtlustada erinevad sotsiaalvaldkonnas tehtavad elektroonilised menetlused ja vähendada dubleerimist. Muudatused on seotud sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi arendamisega, mis suurendab avalike teenuste osutamise efektiivsust. Inimeste jaoks muutub teenuste kasutamine mugavamaks. Kättesaadav Riigikogu veebilehelt – https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5adae638-7018-4fe1-86be-b7027f2f94b4/perehuvitiste-seadus

 • Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus
  Eelnõuga loodi patsiendikindlustuse ja vaktsiinikahjude hüvitamise süsteemid. Eelnõuga kehtestati patsiendikindlustus, mis kujutab endast tervishoiuteenuse osutajate (TTO) kohustuslikku vastutuskindlustust. Kättesaadav Riigikogu veebilehelt – https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/13fc4462-95c1-4bc8-b101-089d9a253cbe/tervishoiuteenuse-osutaja-kohustusliku-vastutuskindlustuse-seadus

Kontakt

Õiguskindlus OÜ
info@oiguskindlus.eu | + 372 511 5837